Check-In | Check-Out
เวลา เช็คอิน | เช็คเอาท์

เช็คอิน | Check-In
10.00 – 17.00
เช็คเอาท์ | Check-Out
10.00 – 14.00

ถ้าท่านต้องการเช็คอิน หรือ เช็คเอาท์ นอกเวลาที่เรากำหนด กรุณาแจ้งล่วงหน้า

If you have to check-in or check-out at other time, please inform us in advance.

Payment Options
การชำระเงิน

ชำระเงินที่ที่พัก
Payment on site
โอนเงินต่างประเทศ
International transfer
SWIFT

Modify Booking
ปรับเปลี่ยนการเข้าพัก

การเลื่อนการเข้าพัก
Edit Check-in date
ยกเลิกการเข้าพัก
Cancellation

Other Policies
นโยบายอื่นๆ

เด็ก | Children
สัตว์เลี้ยง | Pet
บุหรี่ | Smoking
แจ้งย้ายออก | Check-out Notice