House Rules

Check-In | Check-Out
เวลา เช็คอิน | เช็คเอาท์

เช็คอิน | Check-In
10.00 – 17.00
เช็คเอาท์ | Check-Out
10.00 – 14.00
ถ้าท่านต้องการเช็คอิน หรือ เช็คเอาท์ นอกเวลาที่เรากำหนด กรุณาแจ้งล่วงหน้า
If you have to check-in or check-out at other time, please inform us in advance.

Payment Options
การชำระเงิน

ชำระเงินที่ที่พัก
Payment on site
เงินสด | Cash
โอนเงิน | Transfer
เครดิตการ์ด | Credit Card
โอนเงินต่างประเทศ
International transfer
SWIFT

Modify Booking
ปรับเปลี่ยนการเข้าพัก

การเลื่อนการเข้าพัก
Edit Check-in date
สามารถแจ้งเลื่อนได้ 1 ครั้ง
ก่อนวันเข้าพัก 5 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย
Free edit check-in date 1 time, 5 days before check-in date.
ยกเลิกการเข้าพัก
Cancellation
สามารถแจ้งยกเลิก
ก่อนวันเข้าพัก 14 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย
Free cancellation 14 days before check-in date.

Other Policies
นโยบายอื่นๆ

เด็ก | Children
ขออนุญาต ไม่รับเด็ก
ที่อาจส่งเสียงรบกวนลูกค่าท่านอื่น
no children, that may disturb other guest.
สัตว์เลี้ยง | Pet
ห้ามนำสัตว์เลี้ยง เข้ามาบริเวณที่พัก
Pets are not allowed.
บุหรี่ | Smoking
ห้ามสูบบุหรี่ ในห้องพักหรือในอาคาร
ท่านสามารถสูบได้ที่บริเวณด้านล่าง หรือที่ระเบียงห้องพัก
No smoking in the room or in the building. Smoking is allowed only at the parking space or at the balcony